Arkiv

Samtliga regioner som ingår i kultursamverkansmodellen har utarbetat regionala kulturplaner som med vägledning i de nationella målen för kulturpolitiken fastslår vilka målsättningar och områden som

Kulturskolerådet har genomfört en analys av hur kulturskolorna finns med i de regionala kulturplanerna.

Temat för konferensen planeras bli kulturskola i samverkan.