Kulturskolutredningen

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för kulturskolan. Ett första steg är en utredning som presenteras den 24 oktober, 2016 samt etablering av ett statsbidrag som hanteras av Kulturrådet.

Utredningen ska kartlägga hur verksamheten ser ut och visa på hinder för barn och ungdomar att delta. Det kan gälla avgifter, köer, social bakgrund, kön etcetera. Utredningen ska föreslå hur man kan säkra tillgång till utbildade lärare. Den skall också lämna förslag på en nationell strategi; på vilket sätt staten kan bidra till att stärka och utveckla kulturskolan. Utredningen skall också beskriva såväl fördelar som nackdelar med att lagstifta om verksamheten. 

På Kulturskolerådets årsmöte 2016 togs beslut om att lämna ett antal rekomendationer till utredningen. Bland annat om att det bör finnas en lagstiftning om nationella mål för kulturskoleverksamhet med inriktning på att alla barn och unga har likvärdiga möjligheter att utvecklas genom kulturutövande av hög kvalitet och tillgänglighet.

Kulturskolerådet avser att lämna ett remissyttrande på Kulturskoleutredningen (SOU 2016:69). Utgångspunkten är de rekommendationer som årsmötet beslutat om samt andra synpunkter eller förslag som beslutas av Kulturskolerådets styrelse.

Kulturskolerådet kommer också att föra dialog med länsgrupper och ta emot synpunkter från kommunerna/kulturskolorna.
Process/tidsplan:
- Diskussion om Kulturskoleutredningen, VU-möte (november)
- Diskussion i styrelsen (december)
- Diskussioner i länsgrupper (oktober till januari)
- Beslut om remissyttrande av Kulturskolerådets styrelse (2-3 februari)
Den 15 mars 2017 är sista dagen för att lämna remissyttrande på utredningen.

Läs mer:

Läs utredningen "En inkluderande kulturskola på egen grund"

Kulturskolerådets remissyttrande

Här hittar du utredningens direktiv

 

 

Alice Bah Kuhnke