Kulturskolerådets plattformstext

Kulturskolerådets vision

Alla barn och ungdomar har rättighet och möjlighet att utveckla kreativitet, färdigheter och erfarenheter genom tillgång till en mångfald av konstnärliga uttryck.

Kulturskolerådets verksamhetsidé

Kulturskolerådet skall genom opinionsbildning, kompetenshöjning och omvärldsbevakning arbeta för att musik- och kulturskolornas verksamhet stärks lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Kulturskolerådets långsiktiga mål

– Verka för en tillgänglig, effektiv och högkvalitativ musik- och kulturskola i Sverige.
– Stärka den kulturella yttrandefriheten i den demokratiska processen.
– Stimulera debatt och skapa opinion i frågor inom musik- och kulturskoleområdet samt barn- och ungdomskulturområdet.
– Främja samarbete mellan musik- och kulturskolorna samt mellan dessa och andra skolformer och institutioner i samhället.
– Verka för ändamålsenlig utbildning på högskolenivå inom musik- och kulturskoleområdet.
– Initiera och sprida kunskap om nationella såväl som internationella utvecklings- och forskningsprojekt inom barn- och ungdomskulturområdet.
– Stärka och utveckla nationella och internationella kontakter inom musik- och kulturskolevärlden.
– Verka för ett ökat statligt engagemang för musik- och kulturskolan.

Kulturskolerådets inriktningsmål för musik – och kulturskolan

Musik- och kulturskolorna skall erbjuda alla barn och ungdomar en pedagogisk, lustfylld, skapande och frivillig verksamhet för konstnärlig och personlig utveckling.

– Musik- och kulturskolorna skall aktivt verka för att alla barn och ungdomar – oavsett mentala, fysiska, kulturella, sociala, geografiska eller ekonomiska förutsättningar – kan delta i verksamheten. (Se FNs konvention om barnets rättigheter, särskilt artiklarna 4, 13 och 31)
– Musik- och kulturskolan skall ha utbildade lärare.
– Musik- och kulturskolans skall ha pedagogik som utgår från barnets egen lust att lära och skapa.
– Musik- och kulturskolan skall arbeta för att få en viktig roll för såväl personlig som samhällelig utveckling.
– Musik- och kulturskolan skall erbjuda en bred verksamhet samt ge möjlighet till specialisering och fördjupning.
– Musik- och kulturskolan skall se elevernas påverkansmöjlighet på innehåll och utformning av skolans verksamhet som en förutsättning för hög kvalitet.