Kulturskolan i regeringens budget för 2018

Den 20 september presenterade regeringen budgeten för 2018.

- Glädjande med nya satsningar på kommunernas kulturskoleverksamhet, det stärker vårt arbete och förutsättningar, säger Torgny Sandgren, Kulturskolerådets generalsekreterare.

Sammanfattning av budgeten kring det som rör kulturskoleverksamhet:

Fler lärare till kulturskolan - 25 miljoner 2018

Bra pedagoger och lärare är väldigt viktigt för en kulturskola av hög kvalitet. Bristen på lärare är stor och rekryteringsproblemen tycks öka. Under 2018 satsar regeringen 25 miljoner och sedan 40 miljoner årligen för att få fler lärare till kulturskolan. Pengarna skall gå till olika utbildningsanordnare så att de kan skapa attraktiva utbildningar som passar för kulturskolan. Satsningen innebär bl.a. bättre information om befintliga utbildningsvägar, fler utbildningsplatser, fortbildningsinsatser, och utvecklingsmedel till vissa lärosäten för att ta fram utbildningar med relevans för kulturskolan (se vidare utg. omr. 16 anslag 2:64). De exakta formerna för hur pengarna skall hanteras är ännu inte presenterat. Pengarna kommer från utbildningsdepartementet.

Ökat statligt ansvar för kulturskolan - Kulturskolecenter på Kulturrådet

Regeringen avsätter 10 miljoner till den statliga myndigheten Kulturrådet för att etablera ett nationellt kulturskolecentrum. Statens kulturråd ska ansvara för kunskapsutveckling, samverkan och uppföljning på området. Ett kulturskolecentrum ska vidare ha i uppdrag att fördela bidrag samt initiera och sprida forskning på området.

Statsbidrag till kommunerna - 100 miljoner 2018 (klart sedan tidigare)

Sedan 2016 fördelar Statens Kulturråd statsbidrag till kommunerna för dess kulturskoleverksamhet. Nära 200 miljoner har fördelats.

Bidragets syfte är att göra musik- och kulturskolans verksamhet mer jämlik och förbättra möjligheterna för barn och unga att delta i verksamheten. 100 Miljoner avsätts för bidrag 2018. Det regelverk som finns för bidraget skall uppdateras.

Nationell strategi för kulturskolan

Regeringen har utlovat en mer samlad politik för kulturskolan, en nationell strategi. I budgeten skriver de:

”Det är också viktigt att fler barn och unga får tillgång till de kommunala kulturskolornas verksamhet oavsett bostadsort och ekonomiska och sociala förhållanden. Regeringen konstaterar att utredningen om en nationell strategi för den kommunala kulturskolan väckt mycket stort intresse och engagemang. Det stora antal kommuner som ansökt om statsbidrag för höjd kvalitet i kulturskolan visar att det finns ett behov av att vidareutveckla kulturskolan. Regeringen avser att fortsatt verka för en ökad nationell likvärdighet i detta avseende.”

LÄS MER

Alice Bah Kuhnke