Kulturskolerådet

Kulturskolerådet (tidigare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd) är en ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening där kommuner samverkar för en tillgänglig och högkvalitativ kulturskoleverksamhet.

Vision

Alla barn och unga har likvärdiga möjligheter att utvecklas genom kulturutövande i verksamhet av hög kvalitet och tillgänglighet

Prioriterade områden 2015 till 2018

• Barns rätt till kulturutövande

• Kompetensförsörjning (grundutbildning av pedagoger/lärare och chefer samt kompetensutveckling)

• Nationell samordning av statistik, kunskap och kvalitetsutveckling

• Forskningsbaserad verksamhetsutveckling

Opinionsbildning

Kulturskolerådet verkar för en nationell strategi för kulturskolan. Det sker genom mediakontakter, dialog med berörda departement, myndigheter och andra relevanta organisationer.

Omvärlsbevakning

Genom webbplats, nyhetsbrev och tidningen Kulturskolan magasin  bidrar föreningen med nyheter och annan  omvärldsbevakning. Kansliet kan också lämna konsultativt stöd till medlemmar.

En förening med styrelse

Kulturskolerådet är en förening med kommuner som medlemmar. Årsmötet beslutar om styrdokument och tillsätter rådets styrelse.

Bakgrund 

Formellt är kulturskolerådet en ideell förening där varje kommun, representerad av sin kulturskola, utgör en medlem med en röst. Stora och små kommuner har därmed samma inflytande. 

Behovet av en ny organisation uppstod framförallt p.g.a att ingen regional- eller nationell nivå fanns. Behov av kontakter, uppföljning och utvecklingsarbete var stort på nationell nivå efter att dåvarande Svenska Kommunförbundet lade ner sin stödverksamhet 1987.

Sveriges Musik- och Kulturskoleråd ändrade 2015 namn till Sveriges Kulturskoleråd. Innand dess fanns Föreningen Sveriges Musikskolledare (FSM, sedermera FSMK - Föreningen Sveriges Musik- och Kulturskolledare) som bildades 1979. Därmed togs det första steget för att skapa ett nätverk för musikskolledare i Sverige. Föreningens initiativtagare och eldsjäl tillika förste ordförande var Kai-Åke Nilsson.

FSM fyllde det stora behov som fanns av gemensam kompetensutveckling och kontakt mellan landets musikskolledare.

Som en konsekvens av samhällsutvecklingen växte behovet fram av en mer professionell organisation än FSM, som drevs av ideellt arbetande funktionärer. 1996 bildades därför interimistiskt Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMoK) i samband med FSMK:s årsmöte i Lund. 1997 valdes SMoKs första ordinarie styrelse och FSMK lades ner.

jazzläger i sandviken 2014