Kulturskolan i storstan - minskat utanförskap genom samverkan

Projektperiod: 
1 jan, 2018 till 31 dec, 2020
I Arvsfondsprojektet deltar Göteborg, Malmö och Stockholm. Projektet syftar till att stärka samverkan mellan städerna och samverkan med föreningsliv för att bredda deltagandet. Målet är att verka för nya samverkansmetoder för inkludering och breddat deltagande samt att skapa nya verksamhetsformer och utbud genom samverkan med civilsamhället.

Projektets syfte är att bryta utanförskap och utveckla en mer jämlik kulturskoleverksamhet. Cirka 14 procent av barn och ungdomar är rikssnittet för deltagande i kulturskoleverksamhet. I vissa stadsdelar i våra tre största kommuner är deltagandet endast 2 procent. Målet är att verka för nya samverkansmetoder för inkludering och breddat deltagande samt att skapa nya verksamhetsformer och utbud genom samverkan med civilsamhället.

Målgrupp i projektet är unga mellan 6-19 år i så kallade utanförskapsområden i Stockholm, Göteborg och Malmö. Samverkan är ett bärande koncept i projektet. Man vill pröva en ny metod med samverkansstrateger, en ny stödjande funktion för att stärka kulturskolornas samverkan med civilsamhället som t.ex. idrottsföreningar, barn-och ungdomsföreningar, kulturföreningar, etniska föreningar, funktionshindersorganisationer och trossamfund. Därför handlar projektet mycket om att diskutera, pröva, utvärdera och jämföra nya verksamheter med alla inblandade och mellan de olika orterna. I referensgruppen som lämnar kunskaper och erfarenheter samt bidrar med att sprida kunskap och resultat finns ett antal föreningar, organisationer och kulturskolor.

Projektets resultat och erfarenheter kommer att spridas och implementeras i Kulturskolerådets olika forum och till Sveriges alla kulturskolor. Övriga samverkansparter sprider erfarenheterna inom respektive organisation och dess nätverk.

 

Projektplaner

De tre storstäderna har sammanfattat sina respektive delprojekt i varsin projektplan.

Stockholm

Malmö

Göteborg

Bilagor till Göteborgs projektplan:

Bilaga 1 Fördjupad analys

Bilaga 2 Mall kartläggning

Bilaga 3 Handlingsplan tillgänglighet

Bilaga 4 Riktlinjer

Bilaga 5 Program för en jämlik stad

Bilaga 6 Kulturprogram

Kontaktuppgifter till samverkansstrategerna på kulturskolorna i Stockholm, Göteborg och Malmö

Stockholm:  Madeleine Hermerén,  076-129 47 25

Göteborg: Anna Rådvik, 073-666 24 77

Malmö: Ulrika Renström, 0766-44 68 86

 

 

 

Arvsfonden