Stäng

Socialdemokrater motionerar om kulturskolelag

Socialdemokraterna i Stockholm anser att partiet måste ta ställning till en ramlag för kulturskolan så att verksamheten kan garanteras i alla kommuner.

Socialdemokraterna i Stockholm har nyligen klubbat en distriktsmotion till kommande partikongress. Motionen har ett avsnitt om kulturskolan där de föreslår en kulturskolelag. ”Vi menar att det finns ett behov av att, liksom bibliotekslagen, införa en kulturskoleramlag för att säkerställa verksamheten och den kulturella infrastrukturen för barn och unga i hela landet. Med lagkrav kan också andra frågor, så som personalförsörjning och anställningstryggheten för estetiska lärare och kulturskolelärare förbättras i kommunerna”.
– Vi socialdemokrater i Stockholm söker partikongressens stöd för en reformagenda som främjar trygghetsvillkor för konst- och kulturskapare, som främjar barn och ungas likvärdiga tillgång till kultur och samt kommer åt den kulturella ojämlikheten som råder av klassmässiga- och geografiska anledningar i vårt land. Vi bedömer, pga kraftiga nedskärningar av kulturskolan, att socialdemokratin måste ta ställning till en ramlag för kulturskolan så att verksamheten kan garanteras i alla kommuner, säger Lawen Redar, (S) Kulturutskottet.

Lawen Redar säger att coronapandemin tydliggjort ojämlikheterna i Sverige när det gäller såväl tillgång till som möjlighet att utöva kultur.

– Det blir allt tydligare att det är avhängigt föräldrarnas inkomst eller utbildningsbakgrund. Det här går stick i stäv med den socialdemokratiska kulturpolitik som vi i decennier har slagit oss för bröstet för.  ¨

Socialdemokraternas största distrikt, Stockholm, driver nu på för omfattande förändringar i partiets nationella kulturpolitik. Inför höstens stora partikongress presenteras 25 reformförslag.

– Vi måste verkligen tydliggöra att socialdemokratin tar kulturområdet på allvar, säger Lawen Redar, riksdagsledamot från Stockholm och partiets kulturpolitiska talesperson.

– Kulturskolerådet vill gärna se en kulturskolelag så detta är mycket glädjande! Vi hoppas nu att partikongressen antar förslaget så det blir en del av Socialdemokraternas framtida kulturpolitik, säger Torgny Sandgren generalsekreterare, Kulturskolerådet.

Några av reformförslagen

Socialdemokraternas Stockholmsdistrikt har klubbat 25 reformförslag inför partiets kongress, som äger rum i november. Här är elva av förslagen man vill verka för:

– En ny media- och kulturpolitisk utredning som bland annat ser över de kulturpolitiska målen.

– Ett nationellt regelverk som gäller för tillhandahållare av digitala sociala medier-plattformar.

– Att förskolan och grundskolan ges ett tydligt kulturuppdrag.

– Att estetiska ämnen ska vara obligatoriska i grundskolan och gymnasiet.

– Att avskaffa reformen ”Skapande skola” i syfte att återinföra reformen ”Kultur i skolan”.

– Att införa en kulturskoleramlag som garanterar att kulturskoleverksamhet bedrivs i hela landet.

– Att filmproduktionsincitament införs i Sverige för att öka antalet filmproduktioner.

– Att fri entré-reformen utökas till regionala museer och en strategi för samlingarnas bevarande tas fram.

– Att konstutövare anställs på statliga, regionala och kommunala kulturscener och institutioner.

– Att så kallade ”kombinatörer” ges rätt till a-kassa, pension och sjukförsäkring.

– Att den ekonomiska och sociala tryggheten stärks för kulturarbetare. Bland annat genom anpassningar av de generella trygghetssystemen.

Källa: ”Handlingsplan för en socialdemokratisk kulturagenda”, S i Stockholm.

 

Läs mer på sidan 31 i distriktsmotionen

Riksdagen