Stäng

Dekan ved fakultet for musikk og dans, Universitetet i Stavanger (Norge)

Dekan er leder for den samlede virksomheten ved fakultetet. Som del av universitetets ledergruppe skal dekan bidra til helhetlig ledelse av universitetets virksomhet innenfor utdanning, forskning/kunstnerisk utvikling og formidling.

Dekan skal legge til rette for og stimulere til gode kunstfaglige forskningsmiljøer og høy kvalitet i utdanningene,  samt inspirere og motivere studenter og ansatte til faglig utvikling. Hun eller han skal sørge for at de samlede ressurser brukes på en god og hensiktsmessig måte i samsvar med universitetets målsettinger, videreutvikle fakultetets strategi og initiere endringer som er nødvendige for gjennomføring av strategien.

Til stillingen ligger personalansvar for fakultetets ansatte og resultatansvar for studier, forskning/kunstnerisk utviklingsarbeid og fakultetets økonomi. Dekan skal legge til rette for utvikling av eksternt finansiert virksomhet.

Dekan ansettes på åremål for fire år med mulighet for ansettelse i ytterligere to perioder på fire år.

Arbeidsspråket er norsk og engelsk.

Vi søker etter en utviklingsorientert dekan med høy kunstfaglig innsikt som har:

 • relevant erfaring fra undervisning, forskning/kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling på universitets-/høgskolenivå
 • vitenskapelig/utøvende kompetanse på doktorgradsnivå innenfor et relevant fagområde for fakultetet
 • gode lederegenskaper, gjerne med ledererfaring fra kultur- eller kunnskapsorganisasjon
 • evne til å lede en organisasjon i stadig utvikling og endring
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å fremme en konstruktiv organisasjonskultur
 • evne til å bygge og ivareta nettverk og allianser, lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Vi tilbyr:

 • sentral lederposisjon ved et universitet i positiv utvikling
 • interessante og utviklende lederoppgaver
 • en god mulighet til å være med å forme framtida gjennom utvikling av undervisning, forskning/kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling
 • lønn og øvrige arbeidsvilkår etter avtale
 • automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter. Medlemmer kan søke boliglån til gunstig rente.

Stillingsbeskrivelsen gjør nærmere rede for organisatorisk plassering, ansvarsforhold og arbeidsoppgaver. Universitetet er inne i en organisasjonsutviklingsprosess som kan medføre endringer i stillingsbeskrivelsen i løpet av åremålsperioden.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås vedhenvendelse til fung. instituttleder Jens Torolf Larsen, epost jens.t.larsen@uis.no, tlf 51 83 40 24. Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal, epost may-m.t.opdal@uis.no, tlf 51 83 30 11/402 39 696.

Universitetet ønsker flere kvinner i ledende stillinger og oppfordrer derfor kvinner til å søke. Det praktiseres kjønnskvotering i samsvar med Hovedavtalen i Staten.

Søk stillingen elektronis via jobbnorge.no (IDsøk 134126). Vitnemål, attester og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastet opp som vedlegg til søknaden. Last opp alle vedlegg som separate filer. Hvis vedleggene overskrider 15 MB til sammen må disse komprimeres. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

STILLINGSBESKRIVELSE

Organisatorisk plassering

 • Dekan er leder for den samlede virksomheten ved universitets nye fakultet for musikk og dans
 • Dekan rapporterer til rektor i faglige spørsmål og til universitetsdirektør i administrative spørsmål.
 • Dekan er øverste faglige og administrative leder for alle ansatte ved fakultetet.
 • Dekan inngår i universitetets ledergruppe (rektormøte).

 
Ansvarsforhold og arbeidsoppgaver

Innenfor de rammer universitetsstyret og fakultetsstyret trekker opp for virksomheten og de føringer som legges av universitetets rektor og direktør vil hovedelementene i dekans ansvar og myndighet være:

 • Dekan har det faglige og administrative resultatansvar for fakultetets totale virksomhet, det innebærer ansvar for kvalitet og resultater.
 • Dekan skal legge til rette for og stimulere til høy kvalitet i utdanningene og gode kunstfaglige forskningsmiljøer, samt inspirere og motivere studenter og ansatte til faglig utvikling.
 • Dekan skal sørge for effektiv organisering av fakultetet, og påse at fakultetets samlede ressurser brukes på en god og hensiktsmessig måte i samsvar med universitetets målsettinger.
 • Dekan skal bidra aktivt i universitetets strategiarbeid og arbeide med videreutvikling av fakultetets egen strategi. Dekan skal initiere endringer som er nødvendige for gjennomføre vedtatte strategier.
 • Dekan er sekretær for fakultetsstyret og skal forberede og gi tilråding i saker som legges fram her. Dekan har ansvar for implementering av beslutninger vedtatt av universitetsstyret, fakultetsstyret samt rektor og direktør. Dekan skal gjennom saksframlegg til fakultetsstyret og rapportering til universitetets ledelse bidra til ågi et mest mulig relevant og korrekt bilde av fakultetets situasjon.
 • Dekan har økonomisk resultatansvar for fakultet.Virksomheten skal drives innenfor de rammer universitetsstyret setter og dekan skal bidra til å øke den eksterne finansieringen fra næringslivet, EU og NFR
 • Dekan skal legge til rette for, og følge opp, samarbeid med IRIS og andre relevante forskningsinstitutt innenfor relevante virksomhetsområder.
 • Dekan er øverste leder for alle ansatte ved fakultetet og har arbeidsgiveransvaret ved fakultetet i henhold til hovedavtalen for statsansatte.
 • Dekan skal utøve god personalledelse og sørgefor medarbeiderutvikling ogutvikling av et godt og effektivt faglig og sosialt arbeidsmiljø. Dekan har ansvarfor implementering av universitetets retningslinjer for arbeidsplanlegging ved fakultetet. Dekan skal sørge for god kommunikasjon og informasjon internt og eksternt.
 • Dekan skal representere fakultetet utad, bygge nettverk og allianser og initiere samarbeid med samfunns-, kultur- og arbeidsliv, – lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 11.000 studenter og 1.600 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Institutt for musikk og dans, som i dag er en del av Det humanistiske fakultet, vil fra 1.8.2017 bli et eget fakultet. Navn på det nye fakultetet og intern organisering er enda ikke fastsatt. Fakultetet tilbyr høyere kunstfaglig utdanning og forskning innenfor utøvende og skapende kunstdisipliner i musikk og dans. Det er  er strategisk lokalisert med campus i nærheten av sine primære kompetanse- og fagmiljø, praksisfelt og regionale kontaktnett i Bjergsted kulturpark. Fakultetet utdanner primært utøvende musikere og dansere, instrumental- og dansepedagoger. Dette skjer gjennom utøvende bachelor- og masterprogram, samt årsenheter og videreutdanninger. Fakultetet har i dag ca 220 studieplasser fordelt på fagseksjoner i klassisk musikk, jazz/ improvisert musikk, dans, korpsdireksjon, pedagogikk og kunstfagdidaktikk, og en enhet med musikkproduksjon og opptaksteknikk. Instituttet er aktivt i nasjonale og internasjonale nettverk innenfor sine fagområder, og har et regionalt ansvar for det nasjonale talentutviklingsprogam. Med en høg frekvens av konserter, forestillinger og formidlingsaktiviteter på flere utøverarenar og i nærheten til regionens kunst- og kulturmiljø, er fakultetet også en profilert kulturaktør.

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 11.000 studenter og 1.600 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Institutt for musikk og dans, som i dag er en del av Det humanistiske fakultet, vil fra 1.8.2017 bli et eget fakultet. Navn på det nye fakultetet og intern organisering er enda ikke fastsatt. Fakultetet tilbyr høyere kunstfaglig utdanning og forskning innenfor utøvende og skapende kunstdisipliner i musikk og dans. Det er  er strategisk lokalisert med campus i nærheten av sine primære kompetanse- og fagmiljø, praksisfelt og regionale kontaktnett i Bjergsted kulturpark. Fakultetet utdanner primært utøvende musikere og dansere, instrumental- og dansepedagoger. Dette skjer gjennom utøvende bachelor- og masterprogram, samt årsenheter og videreutdanninger. Fakultetet har i dag ca 220 studieplasser fordelt på fagseksjoner i klassisk musikk, jazz/ improvisert musikk, dans, korpsdireksjon, pedagogikk og kunstfagdidaktikk, og en enhet med musikkproduksjon og opptaksteknikk. Instituttet er aktivt i nasjonale og internasjonale nettverk innenfor sine fagområder, og har et regionalt ansvar for det nasjonale talentutviklingsprogam. Med en høg frekvens av konserter, forestillinger og formidlingsaktiviteter på flere utøverarenar og i nærheten til regionens kunst- og kulturmiljø, er fakultetet også en profilert kulturaktør.

Om anställningen

Arbetsort: 
Administrativt
Anställningsform: 
Åremål

Om arbetsgivaren

Arbetsgivare: 
Universitetet i Stavanger, Norge
Kontaktperson: 
Jens Torolf Larsen
Telefon: 
+ 47 51 83 40 24