Stäng

Kulturskola 2030

Projektperiod:  januari 1, 2014 till januari 1, 2015

Kulturskolerådet har tillsammans med SKL etablerat projektet Kulturskola 2030 i syfte att utveckla kulturskolan och skapa bättre underlag för chefer och politisk ledning. Projektet tog fart 2012 och en större konferensserie genomfördes 2013. Konferensserien var en metod för att synliggöra och diskutera behov, perspektiv och utmaningar.

– Musik- och kulturskolorna är utan tvekan landets största satsning på barn- och ungdomskultur. En viktig uppgift för projektet är därför att skapa nationella strategier för framtiden, säger Madeleine Sjöstedt, ordförande för beredningen för kultur och fritid på SKL i ett pressmeddelande

Projektet avslutades under våren 2015. Under våren 2015 skedde olika workshops för chefer och politiker där kulturskolans framtidsfrågor behandlades.

Önskat resultat av projektet

• att projektet har satt fokus på förändringsarbete inom musik- och kulturskolorna
• att projektet har ökat kunskapen om musik- och kulturskolans roll i framtidens samhälle
• att projektets har ökat kunskapen om hur samverkan mellan musik- och kulturskolan och andra kommunala verksamheter, kulturinstitutioner och föreningsliv kan organiseras
• att modeller för kvalitativ uppföljning och utvärdering har spridits till landets musik- och kulturskolor
• att projektet har tydliggjort vilka lärar- och andra kompetenser som krävs för att klara av framtida utmaningar
• att ett ökat politiskt engagemang finns på lokal, regional och nationell nivå som tydliggör musik- och kulturskolans roll i ett kultur- och utbildningspolitiskt sammanhang.

Samverkans- och referensgrupp för projektet

Projektet leds av SKL – Sveriges Kommuner och Landsting – och Kulturskolerådet – som gemensamma projektägare. SKLs kultur- och fritidsberedning verkar som referensgrupp för projektet.

Projektupplägg

Musik- och kulturskolorna har en mångfasetterad verksamhet. Tre olika undersökningsområden står i fokus för projektet:

• Musik- och kulturskolan som en verksamhet på barns och ungdomars fritid
• Musik- och kulturskolans samverkan med för-, grund-, sär- och gymnasieskolan
• Musik- och kulturskolans samverkan med det professionella kulturlivet

Projektet ska också undersöka olika modeller för kvantitativ och kvalitativ uppföljning och utvärdering. Projektet ska också initiera olika forskningsprojekt från högskolor/universitet/myndigheter som kan bidra med att stärka kunskapen om området samt ta fram förslag för hur ett Nationellt kunskapscentrum för musik- och kulturskolan kan organiseras.