Stäng

Kulturskolan och de regionala kulturplanerna – En genomgång av de regionala kulturplanerna

Kulturskolerådet har genomfört en analys av hur kulturskolorna finns med i de regionala kulturplanerna. Resultatet finns i en rapport samt i en bilaga där underlaget från regionerna presenteras.

Samtliga regioner som ingår i kultursamverkansmodellen har utarbetat regionala kulturplaner som med vägledning i de nationella målen för kulturpolitiken fastslår vilka målsättningar och områden som ska prioriteras regionalt. Denna rapport är resultatet från en genomgång av regionala kulturplaner. Studien genomfördes i februari 2020. Syfte var att belysa vilken roll och vilket utrymme kulturskolan getts i kulturplanerna samt för att se om situationen förändrats under de senaste fem åren.

Kulturskolerådet har 2015 och 2018 genomfört liknande studier. För det första kan det konstateras att barn och unga alltjämt är en prioriterad målgrupp i de regionala kulturplanerna. Samtliga regionala kulturplanerna ger därmed fortsatt ett starkt stöd för fokus på insatser av, med och för barn och unga. Ökat fokus på tillgänglighet, likvärdighet, delaktighet och inflytande för barn och unga lyfts fram i flera planer. Kulturskolan har sedan 2015 fått en mer självklar roll i de regionala kulturplanerna. Den nämns i genomsnitt avsevärt fler gånger i de nu gällande kulturplanerna.

Alla regionala kulturplaner lyfter på ett eller annat sätt fram kulturskolan som en viktig del av den (kommunala) kulturella infrastrukturen – och då särskilt för målgruppen barn och unga. Några beskriver även kulturskolan som en viktig samarbetspart för regionala kulturaktörer. En tydlig skiljelinje handlar om huruvida regionerna uttrycker ambitioner om någon form av stärkt regional kulturskolesamverkan. I jämförelse med tidigare år har allt fler regioner sådana målsättningar. Av de 12 regioner som utarbetat nya planer sedan 2018 års genomgång har 7 regioner tydliga skrivningar i sina kulturplaner som rör stärkt kulturskolesamverkan:

• Jämtland-Härjedalen

• Uppsala

• Västerbotten

• Västernorrland

• Västmanland

• Västra Götaland

• Örebro

Det finns ytterligare regioner med något mer vagt formulerade skrivningar som skulle kunna röra stärkt kulturskolesamverkan. Det varierar hur detaljerat beskrivna ambitionerna är och vilken roll som regionen själva tillskriver sig i arbetet. I stort handlar det om samverkan för stärkt kompetensförsörjning, för möjlighet till ett bredare och mer varierat utbud och för gemensamma initiativ av olika slag.

Författare: 
Kulturskolerådet
Utgivningsår: 
2020