Arkiv

Barnrättighetsutredningen har i ett betänkande lämnat förslag på en lag om inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), samt en rad &ar

Någon reglering (med lagar) föreslås inte, men utredaren Monica Lindgren vill ha ett ökat nationellt engagemang för kulturskolan.