Valbara seminarier

Ny chef i Kulturskolan

Att arbeta i en Musik- och Kulturskola är bland det roligaste man kan göra och att vara chef i Kulturskolan och i en politiskt styrd organisation innebär en rad utmaningar och möjligheter. Man har förväntningar på sig själv men också på ens medarbetare och vice versa. Under seminariet ska vi försöka synliggöra chefs- och ledaruppdraget samt ge några konkreta tips och verktyg för att mann ska bli trygg i sin chefsroll. Medverkande: Andreas Westberg, Chef Värnamo Kulturskola

Måste vi samverka för att kulturskolan skall bli mer jämlik?

Kulturskolan i storstan – minskat utanförskap genom samverkan är ett arvsfondsprojekt som har pågått under två år inom kulturskolorna i Malmö, Göteborg och Stockholm. I seminariet får vi ta del av konkreta verksamhetsexempel, samverkansstrategier och pröva på metoder för att sätta igång samverkan. Joakim Forsemalm, docent, Fil Dr Etnologi, berättar utifrån forskning om möjlihgeter med samverkan utifrån stadsplanering och kommuners jämlikhetsarbete. Medverkande: Anna Rådvik och Ulrika Renström, Samverkansstrateger

Kulturskolecentrum presenterar: Samverkan med skolan och Nationell statistik

Seminariet är uppdelat i två delar. Den första delen rör samverkan mellan skola-kulturskola och i den andra delen presenterar Kulturskolecentrum befintlig statistik kring kulturskolan. Samverkan med skolan ställer ofta krav på anpassning från kulturskolan. Varför har till exempel så få kommuner skrivna avtal om samverkan skola-kulturskola? Governo AB rapporterar resultat från pågående studie (1h). Kulturskolecentrum redogör för befintlig statistik kring kulturskolan och berättar om årets pågående statistikinsamling av kulturskolornas data (1h) Medverkande: Kulturskolecentrum/Kulturrådet & Governo AB

Vägen till semestertjänst

Från förhandling och genomförande till resultat i verksamheten. I seminariet kommer ni få höra om konkreta verktyg i processen samt schemaläggning och flera handfasta råd och tips. Medverkande: Jens Ericson, Områdeschef Kultur- och fritidsförvaltningen i Trollhättan

Vad sätter vi på scenen?

Hur får vi en röd tråd i föreställningen? Vem får vara konferencier? Vad väljer vi för låt till avslutningen? Vad ska dansarna ha på sig? Dessa frågor har arbetats med i Kultur i Väst projekt ”Vad sätter vi på scenen”. Lisa Lindén kommer tillsammans med Barn- och ungakonsulenten Åsa Jansson berätta om hur vi kan utveckla scenkonsten i kulturskolan, bli mer medvetna om vad vi kommunicerar och också om våra konstnärliga val. Medverkande: Lisa Lindén, projektledare i Kultur i Väst projekt ”Vad sätter vi på scenen?”

Delaktighet och inflytande i Kulturskolan

Genom sitt arbete med Ungdomsbiennalen visar Kulturskolan Angered upp ett gott exempel på hur dom arbetat i en djupgående process runt delaktighet och inflytande mot Kulturskolans äldre målgrupp 13-19 år. Ta del och inspireras av hur de arbetat och arbetar ämnesöverskridande mot vår äldre målgrupp i biennalen, i syfte om att skapa ett högre mått av delaktighet och inflyande, en djupare känsla av ett socialt och kulturellt sammanhang, samt högre konstnärlig kvalité. Medverkande: Maria Fräki, Utvecklingsledare Kulturskolan Angered

Kulturskola på skoltid

Frågan om kulturskola på skoltid är synnerligen aktuell. Gislaved är den första kommun som vitesförelagts av skolinspektionen för musik eller kulturskoleundervisning på skoltid. Under seminariet kommer ni får höra vad som händer i Gislaved just nu samt vad det finns för vägar framåt. På seminariet kommer också projektarbetet med titeln ”Finns det oro kring att förlora värdefull kompetens kopplat till begränsade möjligheter för elever att sytematiskt gå ifrån grundskolans undervisning för musik- eller kulturskoleverksamhet?” att presenteras. Syftet med projektarbetet är att titta på möjligheten för kulturskolor att rekrytera och behålla pedagoger med rätt kompetens. Medverkande: Veronika Lorentzon, musikskolechef i Gislaved och Fredrik Westergren, Kulturskolechef i Tierp

Skapa spel i kulturskolan

Kan dataspel vara ett konstnärligt uttryck? Fler och fler tycker det och några kulturskolor erbjuder kurser i att skapa spel. Det väcker stort intresse och lockar elever med olika bakgrund, men ställer också frågor om vilka kunskaper läare behöver, vilken pedagogik som kan användas och om det går att skapa spel utan att använda digitala verktyg. Seminariet föreslår olika svar på de frågorna och låter deltagarna prova på att skapa spel. Medverkande: Per Strömbäck, Dataspelsbranschen

Kulturskoleklivet – lägesrapport och erfarenhetsutbyte

Representanter från Kulturskoleklivets lärosäten (Helena Wattström, GU, Lena Hallabro LU, Birgitta Sandström SKH, Ian Plaude SMI, Sofia Cedervall SU och Thomas Von Wachenfeldt UMU) berättar om pågående och planerad utbildning och fortbildning.

Snart kan vi slussa ut de första kulturskolepedagogerna i den nya satsningen. Finns det plats för dem i kulturskolan? Vilka kompetenser och konstnärliga uttryck efterfrågar ni? Och hur organiserar vi på bästa sätt kompetensutveckling för kulturskolans verksamma personal? Kom och diskutera olika möjligheter med oss. 

Kulturskola i hela landet

Sedan ett år tillbaka pågår det 3-åriga  Arvsfondsprojektet "Kulturskola i hela landet”I Norrbotten, Västmanland och Örebro län. Utifrån regionernas olika behov och förutsättningar utvecklar och implementerar de samverkansmodeller mellan sina kommunala kulturskolor, testar nya  arbetsmetoder och startar samarbeten med  bl a föreningar, näringsliv och bildningsförbund.  Allt i syfte att göra kulturskolans verksamhet angelägen och tillgänglig för fler barn och unga. De delar med sig  av framgångar och motgång och ger konkreta råd utifrån sina erfarenheter. Avslutningsvis får deltagarna själva  diskutera och dela med sig av sina idéer, kunskaper och  erfarenheter. Medverkande: Åsa Lundmark, Kella Naeslund, Madelene Ulfberg, Karin Einefors & Peter Tikkanen, samverkansstrateger i Kulturskolerådets Arvsfondsprojekt Kulturskolan i hela landet.

Lika Olika – Lika Delaktiga

Hur kan man möta alla barn och ungdomars olika behov? På träningsskolan i Piteå utgår danslärare och musiklärare fårn elevens självständighet i delaktighet i dansen. Ta del av vilka som har varit deras framgångsfaktorer och deras sätt att arbeta både i teori och i praktik. Medverkande: Sara Lockby, Danslärare Piteå

Quality hotel friends Solna