Barnkonventionen till lag - kulturskolerådet efterlyser skärpt lagstiftning

Kulturskolerådet har lämnat remiss på barnrättighetsutredningen och föreslår skärpt lagstiftning.

Barnrättighetsutredningen har i ett betänkande lämnat förslag på en lag om inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), samt en rad åtgärder som behöver vidtas vid en inkorporering, liksom ett antal författningsförslag i övrigt för att stärka barnets rättigheter i svensk lagstiftning.

Utredningen är nu ute på remiss. Kulturskolerådets bedömning är att staten, via lagstiftning, bör säkra barns rätt till kultur genom nationella mål för kulturskoleverksamhet. Målen bör riktas mot att alla barn och unga har likvärdiga möjligheter att utvecklas genom kulturutövande av hög kvalitet och tillgänglighet.

 

Läs kulturskolerådets remiss på utredningen

Läs mer om utredningen!

Åsa Regnér Anita Wickström