Därför lag! - Ledare Kulturskolan Magasin nr 4 2020

Tiden är inne för att erkänna kultur- skolans betydelse för landet, och garantera existensen för en rik barn- och ungdomskultur i alla kommuner.

Under 2020 avser Kulturskolerådet att opini- onsbilda för en lagstiftning som säk- rar kulturskoleverksamhet i samtliga kommuner. Det konkreta skälet till att lagstiftningsfrågan tog fart på nytt hos Kulturskolerådet beror på den enkät som gjor- des hösten 2019, där det visade sig att hela 14 kommuner aviserade att det fanns planer på att lägga ner kulturskolan.

Frågan om lag för Kulturskolan är inte något som stått på agendan hos partierna.
Vägen kan tyckas oändligt lång, men ett viktigt genombrott inträffade i våras då Anna Sibinska – Miljöpartiets representant i riksda- gens Kulturutskott – uttalade sig om att det kan finnas ett behov av ett lagskydd för kultursko- lan, med tanke på det läge de offentliga finan- serna befinner sig i. Under den förra riktigt svåra lågkonjunkturen, 90-talskrisen, minskade kulturskolan i volym med 25 procent, medan biblioteken som fick skydd av en ramlag klarade krisåren betydligt bättre. Visserligen har kultur- skolan hämtat tillbaka mycken förlorad mark utan en lag, men tiden är inne för att erkänna kulturskolans betydelse för landet, och garante- ra existensen för en rik barn- och ungdomskul- tur i alla kommuner.
En ramlag är en lag som inte i detalj reglerar en verksamhet utan slår fast riktlinjer och prin- ciper. Detaljregleringen överlämnas åt andra som till exempel myndigheter, regeringen eller kommuner som utifrån ramlagen får ut- forma mer precisa regler. Det en ramlag kan göra för kultur- skolan är att säkra att verk- samhet med hög kvalitet finns i alla kommuner. Hur kommu- nerna vill organisera verksam- heten, vilken sektor den ska tillhöra, samverkanspartners med mera, bör avgöras lokalt. Lagen ska utformas efter kul- turskolans unika verksamhet och behöver inte bli en kopia på bibliotekslagen. Inom veckor, månader tas nu beslut om kulturskolan i skolnämnder, i kultur- och fritidsnämnder och i renod- lade kulturnämnder om för- delningen av kommunernas resurser för år 2021. Inte i någon nämnd kommer någon politiker att behöva att hänsyn till Kulturskolan som lagstadgad verksamhet. Låt oss ändra på det!

https://www.kulturskoleradet.se/sv/verksamhet/kulturskolan-magasin

Jalle Lorensson SV (Foto: Anders Roos)