Förenklad bidragshantering

Kulturskolerådet vill se en enklare hantering av Kulturrådets bidrag till kommunernas kulturskoleverksamhet. Ett förslag om detta har lämnats till Statens Kulturråd.

– I Kulturskolerådets remissyttrande på Kulturskoleutredningen hade vi synpunkter på hur statsbidraget bör hanteras. Vi menar bland annat att det bör tilldelas för en längre period än ett år i taget och hoppas myndigheten får ett bemyndigande för det.

Kulturskolerådet menar vidare att bidragsformerna bör vara så konstruerade att kommunerna kan tilldelas ett statsbidrag om de kan presentera en plan för hur de långsiktigt vill arbeta mot de mål som etableras i förordningen. Vi föreslår att de kommuner som vill arbeta för att utveckla sin kulturskoleverksamhet mot förordningens mål och syften kan tilldelas medel baserat på antalet barn i kommunen och användas utifrån lokala förutsättningar.

Fördelen skulle vara ett mer enkelt system som gör att även mindre kommuner kan söka och ett bidrag som inte är för administrativt krävande. Det skulle också bidra till ökade handläggarresurser på myndigheten (så mer tid kan läggas på annat än bidragshantering) ex vis utredningar, analyser och ett mer övergripande främjande arbete. Det skulle också ge Kulturskolecentrum en mer strategisk roll och skapa bättre relationer till kommuner och minska risken för detaljstyrning.

pengar