Hårda tider kräver kraftfulla kulturskolor!

En stolt, skinande kulturskola är en given symbol för varje framåtsyftande kommun

Offentlig sektor står inför tuffa tider. Nästan 40 procent av alla kommuner i Sverige – 110 av 290 – signalerar att de går emot ett minusresultat 2019. Kostnader för skola, vård och omsorg öka när andelen barn och äldre växer. Om 10 år har antalet människor som fyllt 80 år stigit med 50 procent – från 500 000 till 750 000, för att ge ett exempel. Samtidigt är statens ekonomi stark. Är det rimligt? Staten, kommuner och regioner borde gemensamt ha ett ansvar det ökade välfärdsbehovet.

Fram till 80-talet så växte resurserna till kulturskolorna men på 90-talet kom en ekonomisk kris som försämrade barn och ungas möjligheter för att gå i kulturskola. Är det nu dags igen?

Jag menar att läget är ett annat än på 90-talet. Under den tiden levde fortfarande föreställningen att människorna måste flytta till platser där jobben fanns, till pappersbruket, stålverket, varvet. Idag lever vi i en helt annan tid! Företagens lokalisering styrs inte längre av råvarutillgångar, utan företagen flyttar i stället dit där människorna vill bo, där tankekraft och begåvning står att finna. Under de närmaste åren kommer förmågan att nå den attraktiva arbetskraften, de unga barnfamiljerna med strävan och drömmar att vara ett livsvillkor för landets alla kommuner.

Kulturskolan är inte en lagstadgad verksamhet. Men en stolt, skinande kulturskola är en given symbol för varje framåtsyftande kommun. I dessa hårda ekonomiska tider för kommunerna måste vi visa på vilken kraftfull betydelse kulturutövande har
i ungas liv. Vi måste peka på vilket effektivt verktyg kulturskolan är i integrationsproblematiken. Vi måste låta mycket med kloka argument i varje kommuns budgetprocess! 2019 är de kommuner vinnare som vill ge barnen dans, teater, musik och konst, och Kulturskolerådet arbetar ständigt för att alla kommuner i Sverige ska hamna på vinnarsidan. Vi ska inte be politiker om pengar – vi ska berätta vad vi kan göra för samhället!