Kulturskolan i de regionala kulturplanerna

Kulturskolerådet har genomfört en an analys av hur kulturskolorna finns med i de regionala kulturplanerna. Resultatet finns i en rapport samt i en bilaga där underlaget från regionerna presenteras.

Samtliga regioner som ingår i kultursamverkansmodellen har utarbetat regionala kulturplaner som med vägledning i de nationella målen för kulturpolitiken fastslår vilka målsättningar och områden som ska prioriteras regionalt. En enklare genomgång av vilken roll och utrymme musik- och kulturskolan fått i de regionala kulturplanerna visar följande:

• Kulturskolan har överlag en relativt marginell roll i de regionala kulturplanerna. I fyra av de regionala kulturplanerna har kulturskolan behandlats under egna rubriker. I Västmanland och Örebro framförs exempelvis ambitioner om stärkt regional samverkan för kulturskolan medan Kalmar län framför en politisk önskan om en avgiftsfri kulturskola i samtliga kommuner i länet.

• I nästan alla kulturplaner beskrivs kulturskolan som en viktig del av den lokala kulturella infrastrukturen. Fler än hälften av de regionala kulturplanerna innehåller också ett par meningar om musik- och kulturskolans roll. Det kan exempelvis handla om att beskriva utbudet i kulturskolan, tillgängligheten, visa på ambitioner om ökad samverkan regionalt eller med andra kulturaktörer eller genom att beröra kostnadsfrågan. Överlag är det ovanligt med politiskt tydliggjorda ambitioner för länets kulturskolor.

Sammantaget finns ett starkt stöd i de regionala kulturplanerna för en prioritering av insatser för barn och unga. Konkretionsnivån gällande barn och unga varierar men formuleringarna kan överlag beskrivas som relativt ambitiösa men övergripande. Givet samtliga kulturplaners framhävande av barn och unga som en viktig målgrupp skulle kulturskolan mycket väl kunna tillskrivas en mycket mer central roll i länens kultur för och med barn och unga och därmed också i de regionala kulturplanerna. Ida Thomson har författat rapporten på uppdrag av Kulturskolerådet.

 Här finns rapporten!

varldens_musik_och_dans_kulturskolan_i_stockholm.jpg