Kulturskolan i de regionala planerna

Kulturskolerådet har undersökt vilken roll kulturskolan har i de regionala kulturplanerna.

Samtliga regioner som ingår i kultursamverkansmodellen har utarbetat regionala kulturplaner som med vägledning i de nationella målen för kulturpolitiken fastslår vilka målsättningar och områden som ska prioriteras regionalt. 2015 lät Kulturskolerådet göra en enklare genomgång av de regionala kulturplanerna i syfte att se vilken roll och utrymme musik- och kulturskolan getts i dem. 2018 gjordes en förnyad genomgång för att se om situationen förändrats.

Läs rapporten här!

Kulturskolan och de regionala kulturplanerna omslag 2018