Kulturskolan och Covid 19

Kulturskolerådet om Covid 19 och rekommendationer till kulturskolorna.

Flera chefer och pedagoger har hört av sig till Kulturskolerådet och är oroliga inför uppstart av höstens verksamhet. Vad är det som gäller? Hur ska vi förhålla oss till SYMF:s utspel i frågan? Kulturskolerådet har också fått en fråga om vi som förening kan komma med tydliga regler och instruktioner till kulturskolorna.

– Jag har varit i kontakt med Folkhälsomyndigheten och de vill inte ge särskilda instruktioner till kulturskolorna utan hänvisar till mer allmänna råd och tidigare beslut. Det hade förstås varit enklare om det fanns tydligare regler just för oss, men som det nu är behöver vi som arbetsgivare lokalt följa Folkhälsomyndighetens mer allmänna råd utifrån lokala förutsättningar, menar Kulturskolerådets ordförande Jale Lorensson.

Kulturskolerådet är ingen myndighet som kan utforma regler för kommunernas verksamhet eller komma med instruktioner kring lokal verksamhet.

– Det vi kan göra är att ligga på berörda myndigheter och presentera de utmaningar vi har. Vi försöker också stimulera erfarenhetsutbyte mellan kommuner och synliggöra lokala exempel. Men när det gäller regler och rekommendationer måste vi hänvisa till Folkhälsomyndigheten, menar Lorensson.

Nyligen publicerade Sveriges Yrkesmusikerförbund (SYMF) rekommendationer gällande Covid-19. Flera lärare och chefer inom kulturskolan har ställt sig frågan om dessa rekomendationer gäller för kulturskolans verksamhet. Folkhälsomyndigheten har svarat att myndigheten inte tar ställning till enskilda skrivelser eller ger råd till enskilda verksamheter. 

Att skolverksamhet kan fortgå kopplar Folkhälsomyndigheten till att en mycket låg andel av de diagnosticerade fallen av covid-19 i Sverige finns bland barn 0-19 år. Barn uppvisar oftast en mildare sjukdomsbild än vuxna och de löper lägre risk att bli allvarligt sjuka. Den befintliga kunskapen visar att smittspridning mellan barn sker i mycket begränsad omfattning och spridning i skolverksamheter är mycket ovanliga, menar Folkhälsomyndigheten.

I dagsläget finns inga specifika rekommendationer kring kulturskolan. Det vi har att förhålla oss till är följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. som just nu gäller fram till den sista december 2020.

Den 13 augusti publicerade Folkhälsomyndigheten rekomendationer kring körsång

I HSLF-FS 2020:12 finns angivet bland annat att var och en, riskgrupp eller inte, ska hålla avstånd till andra såväl inom- som utomhus. Folkhälsomyndigheten har uttryckt sig på olika sätt avseende avstånd, armlängds avstånd och 1-2 meters avstånd. Det är situationen i det enskilda fallet som får avgöra vilket avstånd som tillämpas, t ex lokalens storlek eller om det är inom- eller utomhus. Coronaviruset överförs i första hand som kontakt- och droppsmitta från droppar som sprids i luften när någon hostar, nyser eller pratar. Studier som gjorts om infektioner som sprids genom droppsmitta visar att dropparna faller snabbt ner genom luften och når som regel inte längre än någon meter. Men eftersom sång kan innebära exempelvis kraftiga utandningar kan risken för smitta vara större. Därför kan det vara lämpligt att ett längre avstånd mellan deltagarna tillämpas.

Arbetsplatser och skolor omfattas inte av förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer men Folkhälsomyndigheten menar att man kan tänka på att minimera aktiviteter som samlar många personer.

Folkhälsomyndigheten menar också arrangörer för sammankomster ska göra en riskbedömning och att aktiviteterna kan behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning. Här finns mer information om det:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Arbetsgivare bör också se till att personal, där det är möjligt:
- håller avstånd till varandra,
- regelbundet kan tvätta sina händer med tvål och vatten eller annars använda handsprit,
- arbetar hemifrån,
- undviker onödiga resor i arbetet, och
- kan anpassa sina arbetstider för att undvika att resa i rusningstid.

För skolor har Folkhälsomyndigheten följande information:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/

Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt sin hemsida med information om coronavirussjukdom covid-19. Frågor och svar finns här: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

Läs även Folkhälsomyndighetens FAQ: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/ 

SKR har information: https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/kulturochfritidsverksamhet/kulturskoleverksamhetochcovid19.33877.html

 

 

Jalle Lorensson SV (Foto: Anders Roos)