Ny uppsats om kulturskolan!

Cecilia Frostensson har skrivit en uppsats om kulturskolan. Fokus är kompetensutveckling i den egna praktiken.

Cecilia Frostensson har skrivit en uppsats om kulturskolan. Fokus är kompetensutveckling i den egna praktiken. Det är en masterexamen i musikpedagogik, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle (KMH).

Uppsatsen finns att läsa här: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:934495/FULLTEXT01.pdf

Cecilia F