Proposition om kulturskolan

Nationell strategi för kulturskolan

Den 19 mars presenterade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke en nationell strategi för kommunala kulturskolan. Regeringen förslår ett nationellt mål för insatser som ska stödja de kommunala kulturskolorna samt ett nationellt kulturskolecenter som inrättas på Statens Kulturråd. Kulturskolecentrets huvudsakliga uppgift är att fördela bidrag samt kunskapsuppbyggnad och spridning av aktuell forskning. Propositionen behandlas i riksdagen i slutet av maj. Det övergripande målet för de statliga insatserna till stöd för den kommunala kulturskolan ska vara att främja kulturskolans möjligheter att erbjuda barn och unga undervisning av hög kvalitet i kulturella och konstnärliga uttryckssätt, liksom möjligheterna till såväl fördjupning som bredd i undervisningen med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar. Propositionen behandlas i riksdagen den 23 maj.

Här finns propositionen.

Alice Bah Kuhnke