Riksdagsledamöter vill se lagreglering av Kulturskolan

Nu vill flera socialdemokrater lyfta frågan om en lagreglering av Kulturskolan. Det visar ett antal förslag i form av motioner som nu ett antal ledamöter har lämnat till riksdagen.

När Riksdagens allmänna motionstid gick ut den 6 oktober hade tre motioner som rör en reglering och översyn av kulturskolan kommit in.

Linus, Sköld och Ida Karkiainen (s) skriver i sin motion ”Lagreglera kulturskolan” att Kulturskolan skulle behöva lagregleras, med fördel som ett skolformskapitel i skollagen för att vinna status som skolform och tillgängliggöras för alla barn. De lyfter flera problem med dagens modell som behörighetsregler för lärarna, deltagaravgifter, men också frågan om skolplikt och deltagande i kulturskolans verksamhet som de anser bör kunna kunna lösas.

Elin Gustafssons (s) motion ”Kulturskola i hela landet” lyfter att kulturskolor i hela landet hotas av minskade kommunala resurser, privatiseringar och checksystem. Och menar att syftet med privatiseringarna och checksystemen lyfts fram som tillvägagångssätt för att göra kulturen mer tillgänglig men att verkligheten visar motsatsen. Elin Gustafsson anser att Kulturskolan är och ska vara en kommunal angelägenhet men för att de nationella medlen ska nå ut till verksamhet för barn i hela landet borde verksamheten regleras nationellt så att tillgången i varje kommun säkerställs. Detta i likhet med den nationella bibliotekslagstiftning som finns. - Det får aldrig bli en fråga om barnets bakgrund eller var familjen bor när det gäller tillgång till kulturskola både i form om plats men också kostnad.

Per-Arne Håkansson (S) motion "Utveckling av kulturskolornas verksamhet" handlar om kulturskolornas ekonomi och pekar på att det redan före krisen i samband med pandemin var tydligt att flera av landets kommunala kulturskolor hotade av betydande besparingskrav (med hänvisning till Kulturskolerådet). Och att det statliga stödet är viktigt men faktiskt bara utgör bara 3,8 procent av de totala kostnaderna.  - Det är oroande att barnens möjlighet till kulturutövande i så hög grad skall vara avhängigt den enskilda kommunens ekonomi. I regeringsförklaringen betonas att Kulturskolan ska utvecklas och alla barn ska ha möjlighet att ta del av den. Varje kommun gör självklart sina prioriteringar men ur ett nationellt perspektiv finns anledning att betona kulturskolornas roll.

Utifrån den situation som råder efter corona-pandemins samhällskris, då en rad verksamheter påverkats, torde det finnas skäl att ur ett nationellt perspektiv se över kulturskolans förutsättningar, både utifrån dess självklara sociala dimension och den kraft som därigenom genererar utveckling och tillväxt, menar Per-Arne Håkansson.

 

Inslag i Sveriges Radio 4 November
"Flera svenska riksdagspartier litar inte på att det statliga stödet räcker för det ska finnas kulturskolor i landet för alla barn och unga. I höst har flera socialdemokrater och miljöpartister motionerat för att lagstadga om kulturskolan och Vänsterpartiet och Miljöpartiet driver redan frågan om krav på kulturskola i kommunerna."

 

Motion 2020/21:2143 av Per-Arne Håkansson (S
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/utveckling-av-kulturskolornas-verksamhet_H8022143?fbclid=IwAR1v5FCssJDIcQ5mbbSbWIAtQCt2qr8dBnunG-6r6aR3jOuaeEXfCpwBMOE

Motion 2020/21:2080 av Elin Gustafsson (S)
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H8022080

Motion 2020/21:2001 av Linus Sköld och Ida Karkiainen (båda S)
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/lagreglera-kulturskolan_H8022001?fbclid=IwAR3g4pH2FCD4TvFwzWO8dZXUv380a8PsPQ3rweAs6KJVvP-p4VuuOmqefKo

 

 

Riksdagen