Satsning på kulturskolan i budgetpropositionen

Den 24 oktober presenterade regeringen sin budget för 2015. En av nyheterna är 100 miljoner till kulturskolan.

Regeringens budget presenterar flera satsningar på kulturskolan.  En nationell strategi skall tas fram, en utredning skall tillsättas och kulturskolan skall få en tydligare roll i satsningen Skapande skola. 

- Musik- och kulturskolan är central för att barn och unga ska få möjlighet att ägna sig åt estetik och skapande. Därför ska den vara av hög kvalitet och tillgänglig för alla. Mot denna bakgrund är jag mycket glad att regeringen nu gör omfattande satsningar på musik- och kulturskolan, säger Alice Bah Kuhnke.

Satsningen kommer sträcka sig över fyra år och omfatta totalt 400 miljoner kronor. Målet med satsningen är enligt regeringen att ge ”barn och unga en likvärdig tillgång till kultur och kulturutövning” bland annat genom sänkta avgifter.

Regeringens budgetproposition: http://www.regeringen.se/sb/d/18202/a/248343

Alice Bah Kuhnke