Spela på skoltid, igen! - Ledare Kulturskolan Magasin nr 5 2020

Kulturskolerådet menar att det är högst realistiskt att Sverige precis som övriga Norden inte stänger dörren för kulturskola under skoltid.

https://www.kulturskoleradet.se/sv/verksamhet/kulturskolan-magasin

Låt mig inleda med ett utdrag ur den danska skollagen: 
Stk. 9. Efter anmodning fra forældrene, jf. § 54, kan skolens leder tillade, at en elev i begrænset omfang opfylder sin under­ visningspligt ved at deltage i undervisning i en kommunal eller statsligt støttet musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening. 

Danmark har inskrivet i sin skollag att skolledaren kan ge barn möjlighet att delta i kulturskolans undervisning. Kulturskolerådet vill att regeringen ser över vår skollag så att vi får samma möjlighet i Sverige. Om Danmark kan, varför inte Sverige? I flera kommuner är det ju så att barns möjligheter att delta skulle begränsas avsevärt om inte undervisning kan ske under skoltid. Vi behöver ha en flexibel skollag där detta kan avgöras lokalt utifrån de unika förutsättningar som varje kommun har! 

Även i Finland, Island och Norge inser myndigheterna att kulturskolan inte behöver vara ett hot för att unga inte ska nå målen i läroplanerna. Därför får också eleverna vid behov delta i kulturskoleverksamhet under skoltid. Låt oss få gör detsamma! 

Visst finns det frågeställningar. Hur blir det med gruppundervisning? Funkar det för andra konstuttryck än musik? Kan en sådan möjlighet användas för att stötta unga som har det kämpigt med att nå skolans kunskapsmål? Dessa frågeställningar ska vi ta på allvar och hitta lösningar på. Utgångspunkten måste ändå vara att detta ska kunna lösas lokalt och att statliga myndigheter inte ska slå sönder fungerande verksamheter!

I detta nummer av Kulturskolan Magasin skriver vi om vad som händer i frågan just nu. Och vårt ställningstagande är glasklart: Kulturskolerådet menar att det är högst realistiskt att Sverige precis som övriga Norden inte stänger dörren för kulturskola under skoltid. Försvåra inte ungas jämlika tillgång till kulturutövande!

 

Jalle Lorensson SV (Foto: Anders Roos)