Välkommen SOU 2016:69!

Det ska bli fantastiskt roligt att få samtala och se vad detta kan föra med sig. Nu kommer först en gedigen runda av processande för att få fram ett riktigt bra remissyttrande. 

Ja nu har vi då kommit fram till dagen då utredningen om kulturskolorna i Sverige har presenterats och som många av oss nu läser och begrundar.

Med rubriken ”En inkluderande kulturskola på egen grund” har vi ett dokument att studera och diskutera men också möjlighet att bidra med synpunkter och förslag. Glöm inte kulturministerns uppmaning att remissyttranden är lika viktiga som utredningens förslag!

Det är på sin plats att säga ett stort tack till professor Monica Lindgren med team, som sammanställt ett gediget betänkande där mycket intressanta efterforskningar finns presenterade och där förslag och utmaningar konkretiseras.

I det här numret av Kulturskolan Magasin kommer vi att ägna större delen av materia-
let åt att gräva lite djupare i de olika frågeställningarna. Det finns ett antal områden som vi i Kulturskolerådet efter ett gemensamt beslut på årsmötet 2016 särskilt lyfte fram i våra rekommendationer till utredarna. Det rör lämpliga insatser för ökad tillgänglighet och jämlikhet, det handlar om åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen, förslag på statens ansvar kring samordning och uppföljning, främjandet av talangutveckling samt lagstiftade mål.

Det är glädjande att se att i stort sett alla våra punkter har beaktats i olika delar. Ja alla utom en; samverkan med skolan. Här väljer utredningen att göra en tydlig gränsdragning genom att säga att betänkandet handlar om kulturskolans kärnuppdrag, nämligen att ge barn och unga möjlighet att lära, utöva och uppleva konstuttryck med en verksamhet som ska bedrivas på deras fria tid. I frågan om lagstiftning ser utredningen att det skulle vara bäst med en reglering, men lägger inget förslag då det skulle blir för dyrt. Här får vi anledning att återkomma med våra synpunkter!

Det ska bli fantastiskt roligt att få samtala och se vad detta kan föra med sig. Nu kommer först en gedigen runda av processande för att få fram ett riktigt bra remissyttrande. Styrelsen kommer 2 dec att skissa på ett förslag som vi därefter önskar få inspel på från länsgrupper och enskilda. Kulturskolerådet lämnar sedan sitt yttrande i början av februari. Så läs, tänk och tyck!