Stäng

Integration genom kulturutövande – Kulturskolan och barn på flykt (Nordiskt projekt)

Projektperiod:  januari 1, 2018 till december 31, 2018

Ett nordiskt utvecklingsprojekt finansierat av Nordiska ministerrådet. Kulturskolerådet driver projektet i samverkan med kulturskoleråden i Danmark, Estland, Finland, Norge och Island.

Syfte:

Syftet med aktiviteterna i detta projekt är att stärka erfarenhetsutbyte mellan länderna kring barn på flykt, kulturutövande och integration. Vi vill synliggöra lärande exempel, metoder och arbetssätt samt nya verksamhetsformer som kan stärka integrationsarbetet. Projektet långsiktiga och mer övergripande syfte är att ge ensamkommande och nyanlända bättre integration genom kulturutövande.

Aktiviteter:

Nordisk kulturskolekonferens 20-21 mars 2018

Nätverksmöten:

Möte Stockholm 30 januari

Möte Stockholm 20 mars

Möte Sneek 8 maj

Möte Stockholm 16 augusti

Möte Island 9 november

Resultatmål:

  • genomföra nordiska nätverksträffar
  • genomföra en nordisk konferens
  • presentera goda/lärande exempel på webb och sociala medier
  • involvera samtliga nordiska länder samt Estland
  • sprida erfarenheter om integrationsarbete till musik- och kulturskolor i 400 
kommuner i nordiska länderna
  • sprida erfarenheter till 10 europeiska länder, utanför de nordiska länderna
Kontaktperson: 
Torgny Sandgren